กล้วยเส้น Nawati

บ้านกล้วยนาวาตี ดีใจและขอขอบคุณทาง Big C ที่ให้โอกาสเรา
เข้ามาเป็นคู่ค้า จนสามารถต่อยอดขยายตลาดได้มากขึ้น ส่งผลเกษตร
มีรายได้เสริม ขยายพื้นที่เพาะปลูกวัตถุดิบอย่างกล้วยน้ำว้าเป็นวงกว้าง และทำให้เกิดการจ้างแรงงานภายในชุมชนจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น

บ้านกล้วยนาวาตี ดีใจและขอขอบคุณทาง Big C ที่ให้โอกาสเรา เข้ามาเป็นคู่ค้า จนสามารถต่อยอดขยายตลาดได้มากขึ้น ส่งผลเกษตร มีรายได้เสริม ขยายพื้นที่เพาะปลูกวัตถุดิบอย่างกล้วยน้ำว้าเป็นวงกว้าง และทำให้เกิดการจ้างแรงงานภายในชุมชนจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น