ซัคเซส 365 เทรดดิ้ง จำกัด

ผลิตภัณฑ์ โม-มิน ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าผ่านทางฝ่ายจัดซื้อ SME
และได้เข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับทาง Big C ในปี 2566 บริษัทฯ ต้องขอ
ขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อ SME BIG C เป็นอย่างสูง
ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตั้งแต่โรงงานการผลิตจนถึงการขาย
และการตลาด จนถึงจำหน่ายส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค
เป็นอย่างดี จนทำให้แบรนด์ โม-มิน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ โม-มิน ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าผ่านทางฝ่ายจัดซื้อ SME และได้เข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับทาง Big C ในปี 2566 บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและทีมงานจัดซื้อ SME BIG C เป็นอย่างสูง ที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำตั้งแต่โรงงานการผลิตจนถึงการขาย และการตลาด จนถึงจำหน่ายส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคเป็นอย่างดี จนทำให้แบรนด์ โม-มิน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว