พริกโรยข้าว ตราป้อเจ้า

น้ำพริกป้อเจ้า ขอขอบคุณทาง Big C ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุน
ธุรกิจ SME ทำให้สินค้าจากชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาวางจำหน่ายสินค้า
ในห้างสรรพสินค้า โดยทาง Big C ได้ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการขาย
ในหลายช่องทาง ทำให้ธุรกิจของเราได้มีโอกาสเติบโตนำไปสู่
การสร้างรายได้และสร้างอาชีพในแก่ชุมชน

น้ำพริกป้อเจ้า ขอขอบคุณทาง Big C ที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุน ธุรกิจ SME ทำให้สินค้าจากชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาวางจำหน่ายสินค้า ในห้างสรรพสินค้า โดยทาง Big C ได้ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการขาย ในหลายช่องทาง ทำให้ธุรกิจของเราได้มีโอกาสเติบโตนำไปสู่ การสร้างรายได้และสร้างอาชีพในแก่ชุมชน