ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จำกัด

นัสรีน เริ่มเป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2565 ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ด้วยโอกาสนี้ทำให้บริษัทมียอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ท้ายนี้ขอ
ขอบคุณทาง Big C ที่ให้โอกาส SME ตัวเล็กๆ ในจังหวัดปัตตานี
ได้มีโอกาสเข้ามาจำหน่ายใน Big C ค่ะ

นัสรีน เริ่มเป็นคู่ค้ากับ Big C ในปี 2565 ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ด้วยโอกาสนี้ทำให้บริษัทมียอดขาย ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ท้ายนี้ขอขอบคุณทาง Big C ที่ให้โอกาส SME ตัวเล็กๆ ในจังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสเข้ามาจำหน่ายใน Big C ค่ะ