การให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อมูลด้านล่าง ดังนี้

ทั้งนี้ โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจก่อนจะทำการกรอกข้อมูลของท่านหรือให้ความยินยอมใดๆ ในเอกสารฉบับนี้

 1. รายละเอียดของข้อมูลที่จะเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

  ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้ลงทะเบียนกับบริษัท (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”)

 2. ประเภทของบุคคลที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุผลความจำเป็น

  บริษัทจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลของท่าน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับสถาบันการเงิน,บริษัทให้บริการสินเชื่อ,และ/หรือองค์กรใดๆ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่บริษัทได้จัดขึ้น รวมทั้งตามโครงการที่บริษัทร่วมมือกับสถาบันการเงิน,บริษัทให้บริการสินเชื่อ,และ/หรือองค์กรใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
  2. เพื่อสนับสนุนให้ท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ และ/หรือเพื่อสนับสนุนให้ท่านเข้าถึงตลาดการค้าขายปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)
  3. เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ของการประกอบธุรกิจและให้คำปรึกษาแก่ท่าน
  4. เพื่อการวิจัย การทำการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าและการให้บริการ แก่ท่าน
  5. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดทำมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย
  6. เพื่อให้สถาบันการเงิน,บริษัทให้บริการสินเชื่อ,และ/หรือองค์กรใดๆ สามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

  10 ปี นับแต่วันที่ท่านได้ลงทะเบียนกับบริษัท

ข้อควรทราบ : โปรดทราบว่าท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านตกลงให้กับบริษัทตามเอกสารฉบับนี้ได้ โดยท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ของท่านต่อบริษัท ที่ศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์ 1756 หากการเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบใด ๆ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบดังกล่าว

บิ๊กซีมองเห็นโอกาสในการเติบโตของสินค้าธุรกิจชุมชนไทย
และมีนโยบายสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่าย ให้สามารถนำสินค้ามาวางขายได้ในบิ๊กซีทั่วประเทศ